۱۷.۹.۸۹

اولین دروغ بعد از دروغ

+دیگه به من دروغ نگو. خب؟

-باشه عزیزم دیگه دروغ نمیگم

هیچ نظری موجود نیست: