۲۰.۱۰.۸۹

در کلاس انگلیسی‌ اتفاق افتاده

[پیرزن حدوداً ۵۰، ۶۰ ساله] : پسرم این his چیه ؟ کجا به کار میره ؟

[پسره] : اینو واسه مردا میگن مادر جان

[پیرزن] : زحمت کشیدی مادر ، اینو خودمم میدونستم مردا هیزن