۱۷.۱۱.۸۹

با پدر نمیشه در افتاد . . .

پدر رفیقم یه ماشین خیلی قدیمی داره که خیلی هم دوستش داره . رفتیم خونشون رفیقم خواست باباشو اذیت کنه گفت : بابا جان ماشینه دیگه قدیمی شده بندازش دور . . .

باباهه هم عصبی شد گفت : ننه ی تو هم قدیمی شده، بندازمش دور ؟؟؟