۹.۸.۸۹

2

کسي كه حفظ جان را مقدم بر آزادي بداند، لياقت آزادي را ندارد.

بنجامين فرانكلين

۲ نظر:

یکـ عدد دختر گفت...

پوريا گفت...

واسه همینه که ما لیاقتشو نداریم