۲۲.۸.۸۹

زیبا باش

زیبایی به قیافه نیست

حتی یک کور میتواند بفهمد چه کسی‌ زیباست

هیچ نظری موجود نیست: