۴.۱۰.۹۰

قانون زندگی

هر چه بیشتر دایورت کنی
بیشتر به ماتحتت فرو میکنند. 

هیچ نظری موجود نیست: