۴.۱۰.۹۰

خدا خندش گرفت

در حال تماشای پورن بود
صدای اذان آمد
پاز کرد و چشمانش را بست
اذان تمام شد
پلی کرد و ادامه داد ...

هیچ نظری موجود نیست: