۴.۱۰.۹۰

آخ

ما برای زندگی مثل یک فاحشه ایم
تنها فرق ما این است که مجانی کار میکنیم.

هیچ نظری موجود نیست: