۲.۲.۹۱

نصیحتِ بی فایده

هیچ کس به اندازه ی یک سیگاری از مضرات سیگار باخبر نیست.

هیچ نظری موجود نیست: