۱۹.۸.۸۹

کازینو Casino

There's three ways to do things, the right way, the wrong way and the way that I do it.

- Robert De Niro (Casino movie)

سه راه برای انجام کار‌ها وجود داره ، راه درست ، راه غلط ، و راهی‌ که من انجام میدهم.
سم - کازینو

هیچ نظری موجود نیست: